Algemene voorwaarden huur Wijnproeverijbar

 

Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze zijn overeengekomen in het reserveringssysteem.

 

Artikel 2 Betaling

a. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders achteraf te worden voldaan. tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

b. Indien betalingen niet binnen 8 dagen plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen met een rente van 1% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van huurder tot betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten.

c. De in de overeenkomst vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

d. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de Wijnproeverijbar draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

e. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de Wijnproeverijbar een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

 

Artikel 3 Huurperiode

a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in de overeenkomst vermeld.

b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1. Bijvoorbeeld de uitbreiding naar een hele dag.

c. Tussentijdse inlevering van de Wijnproeverijbar doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

d. De Wijnproeverijbar wordt bij het adres van de huurder opgehaald uiterlijk op het in de overeenkomst vermelde tijdstip van ophalen.

e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 2 uur wordt overschreden doordat de Wijnproeverijbar niet op aanwezig is op het adres van verhuurder is, loopt de huur door tot het tijdstip dat de Wijnproeverijbar opgehaald kan worden op het adres van de huurder, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 100,00 voor elke dag dat de Wijnproeverijbar te laat kan worden opgehaald onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.

f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de Wijnproeverijbar onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de Wijnproeverijbar zich ook bevindt. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

 

Artikel 4 Gebruik

a. De Wijnproeverijbar mag slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde bevoegde personen vanaf 18 jaar.

b. De huurder dient als een goed huisvader voor de Wijnproeverijbar en gehuurde toebehoren te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

c. De wijnglazen mogen enkel gebruikt worden voor het drinken van wijn en/of water. De wijnglazen worden schoon geleverd aan huurder en mogen na afloop van de huurperiode in gebruikte toestand overgedragen worden. Wijnglazen worden schoongemaakt door verhuurder.

 

Artikel 5 Schade, verlies en diefstal

De Wijnproeverijbar en toebehoren zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de Wijnproeverijbar en/of toebehoren, daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, bij verlies/diefstal zullen onderstaande kosten worden doorberekend: Wijnproeverijbar: 2000,00 euro. Wijnklimaatkast: 500,00 euro. Sfeerverlichting: 100,00 euro. Bistroset: 50,00 euro. Gebroken wijnglas: 5,00 euro per glas.

 

Artikel 6 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op de overeenkomst worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd

 

Artikel 7 Overige voorwaarden

  • Bovengenoemde prijzen zijn consumentenprijzen en zijn inclusief 21% en/of 9% BTW.

  • We houden ons altijd aan de op dat moment geldende regels van het RIVM met betrekking tot het Coronavirus.

  • Op verzoek kunnen we de samenstelling van de wijnen aanpassen. We kunnen hier een meerprijs voor vragen.

  • Tijdens de wijnproeverij schenken wij alleen wijn aan personen vanaf 18 jaar. Een medewerker van ons kan bij twijfel om legitimatie vragen.

 

Artikel 8 Annuleren

Aan het annuleren zijn geen kosten verbonden in het geval dit schriftelijk kenbaar gemaakt wordt aan verhuurder wanneer dit minimaal 48 uur voor aanvang huurperiode gebeurt. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, binnen 48 uur voor de huurperiode, dan behouden wij het recht om uw aanbetaling niet terug te betalen ivm de gemaakte kosten voor uw huurperiode.